Newyddiadurwr Ifanc y Flwyddyn

Noddwyd gan

NUJ Training new.jpg

I wneud cais yn y categori hwn, rhaid i chi fod yn 25 neu’n iau ar adeg y cyhoeddiad neu ddarllediad.

 

Rhaid i waith a gyflwynwyd cael ei gynhyrchu yng Nghymru, ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru.

 

Rhaid i chi:

 • gyflwyno naill ai tair stori newyddion nad ydynt yn perthyn i’w gilydd, neu gyfres unigol wedi ei chynllunio o hyd at dair stori newyddion ar un pwnc a ymddangosodd mewn print, ar-lein neu darlledwyd rhwng 1 Hydref 2020 a 30 Medi 2021

 • gyflwyno straeon a ymddangosodd mewn print fel PDFs o’r tudalen(nau) yr ymddangoson nhw arno/arnynt

 • ddarparu dolenni ar gyfer straeon ar-lein. Mae’n amod cystadlu bod rhaid i’r rhain fod yn fyw, ac aros yn fyw, tan ddiwedd Mawrth 2022. Os gwelwch yn dda sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau angenrheidiol. Gall methu â gwneud hyn arwain at ddiarddeliad.

 • lwytho gwaith radio a theledu i fyny i YouTube, a chynnwys y dolenni, neu ddarparu dolen i wefan lle gellir gwylio neu wrando ar y gwaith. Mae’n amod cystadlu bod rhaid i’r rhain fod yn fyw, ac aros yn fyw, tan ddiwedd Mawrth 2022. Os gwelwch yn dda sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau angenrheidiol. Gall methu â gwneud hyn arwain at ddiarddeliad.

 • sicrhau eich bod yn rhoi eich dyddiad geni yn eich cais ar-lein lle gofynnir amdano

 • gyflwyno un cais yn unig ar gyfer y categori hwn

 • ddarparu datganiad gefnogi (mwyafswm o 300 gair), yn esbonio’ch gwaith a sut fe’i cafwyd/cynhyrchwyd

 

Bydd y beirniaid yn chwilio am:

 • dystiolaeth o ddeall newyddion a thechnegau casglu newyddion

 • ddefnydd o iaith

 • ddechrau sy’n cymell a dawn dweud stori

 • strwythur a threfniant da

 • ymchwil a defnydd effeithiol o ddyfyniadau

 • gywirdeb a thegwch

 • safbwyntiau cryf, diddorol neu greadigol

 

Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i grybwyll/arddangos gwaith unrhyw gystadleuwyr yn y categori mewn unrhyw achos o gyhoeddusrwydd a marchnata sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth heb dorri unrhyw hawlfraint.

 

Mae penderfyniad y beirniaid yn y categori hwn yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth.

 

SYLWCH: Mae hi’n bwysig eich bod yn cydymffurfio â’r meini prawf hyn gan y gallai methu a gwneud hynny arwain at eich cais yn cael ei wahardd.