Papur Wythnosol y Flwyddyn

Am y tri rhifyn, heb fod yn olynol, o bapur lleol wythnosol neu bob yn ail wythnos a gyhoeddwyd rhwng 1 Hydref 2020 a 30 Medi 2021. Mae papurau dydd Sul wedi eu heithrio o’r categori hwn.

 

Rhaid i waith a gyflwynwyd fod wedi ei gynhyrchu yng Nghymru, ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru.

 

Rhaid i chi:

 • gyflwyno dolenni i fersiynau electronig o’r tri phapur - ni dderbynnir copïau caled. Mae’n amod cystadlu bod y dolenni hyn yn fyw, ac yn parhau’n fyw, tan ddiwedd Mawrth 2022. Os gwelwch yn dda sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau sydd eu hangen. Gall methu â gwneud hyn arwain at waharddiad

 • egluro mewn 300 gair pam fod eich papur yn haeddu ennill Papur Newydd Wythnosol y Flwyddyn

 • gyflwyno un cais yn unig ar gyfer y categori hwn

 

Bydd y beirniaid yn chwilio am:

 • ystod a pherthnasedd cynnwys

 • ansawdd a chywirdeb ysgrifennu

 • wreiddioldeb y pwnc, cyflawniad a safbwyntiau

 • fanylder y gohebu - ansawdd y casglu gwybodaeth, dyfnder yr ymchwil, ystod y ffynonellau

 • hygrededd/awdurdod

 • waith sydd yn unigryw i’r teitl

 • ddatgeliadau, ymgyrchoedd a newyddiaduriaeth ymchwiliol

 • fewnwelediad, dadansoddiad, neu archwiliad o gyd-destun y straeon

 • newyddiaduriaeth sy’n achosi newid neu sy’n cael effaith canfyddadwy (cymdeithasol, gwleidyddol, corfforaethol, trefniadol), ynghyd â thystiolaeth o’r newid hyn

 • werthoedd cynhyrchu a golygu uchel

 

Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i grybwyll/arddangos gwaith unrhyw gystadleuwyr yn y categori mewn unrhyw achos o gyhoeddusrwydd a marchnata sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth heb dorri unrhyw hawlfraint.

 

Mae penderfyniad y beirniaid yn y categori hwn yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth.

 

SYLWCH: Mae hi’n bwysig eich bod yn cydymffurfio â’r meini prawf hyn gan y gallai methu a gwneud hynny arwain at eich cais yn cael ei wahardd.