Newyddiadurwr Arbenigol y Flwyddyn

Noddwyd gan

Welsh Gov_positive_40mm.jpg

I wobrwyo’r gohebu gorau ar straeon gan ddarparwyr prif ffrwd mewn unrhyw faes arbenigol, er enghraifft: iechyd, addysg, busnes, llywodraeth leol, democratiaeth leol, materion cymunedol lleol (gan gynnwys gwaith gan Ohebwyr Democratiaeth Leol), y llysoedd, yr amgylchedd, amddiffyn, ayb, ond ac eithrio gwleidyddiaeth a chwaraeon, sydd â’u categorïau unigol eu hunain.

 

Nodwch fod categori Newyddiaduraeth Gymunedol Annibynnol ar wahân ar gyfer darparwyr annibynnol.

 

Rhaid i waith a gyflwynwyd fod wedi ei gynhyrchu yng Nghymru ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru.

 

Rhaid i chi:

 • gyflwyno tair stori a ymddangosodd mewn print, ar-lein neu fe’u darlledwyd rhwng 1 Hydref 2020 a 30 Medi 2021

 • gyflwyno’r straeon a ymddangosodd mewn print fel PDFs o’r tudalen(nau) yr ymddangoson nhw arnynt

 • ddarparu dolen ar gyfer straeon ar-lein. Mae’n amod cystadlu bod rhaid i’r dolenni hyn fod yn fyw, a pharhau yn fyw, tan ddiwedd Mawrth 2022. Os gwelwch yn dda sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau sydd eu hangen. Gall methu â gwneud hyn arwain at waharddiad

 • lwytho gwaith radio a theledu i fyny i YouTube, a chynnwys y ddolen, neu ddarparu dolen i wefan lle gellir gwylio neu wrando ar y gwaith. Mae’n amod cystadlu bod y dolenni hyn yn fyw, ac yn parhau’n fyw, tan ddiwedd Mawrth 2022. Os gwelwch yn dda sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau sydd eu hangen. Gall methu â gwneud hyn arwain at waharddiad

 • gyflwyno un cais yn unig ar gyfer y categori hwn

 • ddarparu datganiad cefnogi (mwyafswm 300 gair), yn esbonio’ch gwaith a sut fe’i cafwyd/gynhyrchwyd

 

Bydd y beirniaid yn chwilio am:

 • Ohebu, sylwebaeth a chyflwyniad o safon uchel, sy’n dangos dealltwriaeth o’r gynulleidfa darged

 • Gwybodaeth, dirnadaeth a dadansoddiad o’r maes arbenigol

 • Cryfder y cyfweliadau

 • Defnyddio amrywiaeth o graffeg a phlatfformau amlgyfrwng i gyfoethogi a datblygu’r stori

 • Straeon sy’n craffu ar y penderfyniadau a wneir sy’n effeithio ar y gymuned (e.e. Gohebwyr Democratiaeth Leol)

 • Gwaith unigryw

 • Exposés, ymgyrchoedd a newyddiaduraeth ymchwiliol

 • Dirnadaeth, dadansoddiad neu archwiliad o gyd-destun straeon

 • Newyddiaduraeth sy’n arwain at newid neu sy’n cael effaith amlwg (cymdeithasol, gwleidyddol, corfforaethol, sefydliadol), ynghyd â thystiolaeth o’r newid hwnnw

 • Sain atmosfferig (radio)

 • Arddull yr ysgrifennu/cyflwyno

 • Saernïaeth a strwythur stori

 • Defnydd da o ddyfyniadau/clipiau

Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i grybwyll/arddangos gwaith unrhyw gystadleuwyr yn y categori mewn unrhyw achos o gyhoeddusrwydd a marchnata sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth heb dorri unrhyw hawlfraint.

 

Mae penderfyniad y beirniaid yn y categori hwn yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth.

 

SYLWCH: Mae hi’n bwysig eich bod yn cydymffurfio â’r meini prawf hyn gan y gallai methu a gwneud hynny arwain at eich cais yn cael ei wahardd.