Newyddiadurwr Arbenigol y Flwyddyn

Noddwyd gan

Welsh Gov_positive_40mm.jpg

Am y gohebu gorau o straeon mewn unrhyw faes arbenigol, er enghraifft iechyd, addysg, busnes, llywodraeth leol, llys, yr amgylchedd, amddiffyniad ac ati, ond yn eithrio meysydd gwleidyddiaeth a chwaraeon sydd â’u categorïau unigol eu hunain. Mae croeso i geisiadau gan Ohebwyr Democratiaeth Leol yn y categori hwn.

 

Rhaid i waith a gyflwynwyd fod wedi ei gynhyrchu yng Nghymru ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru.

 

Rhaid i chi:

 • gyflwyno tair stori a ymddangosodd mewn print, ar-lein neu fe’u darlledwyd rhwng 1 Hydref 2018 a 30 Medi 2019

 • gyflwyno’r straeon a ymddangosodd mewn print fel PDFs o’r tudalen(nau) yr ymddangoson nhw arnynt

 • ddarparu dolen ar gyfer straeon ar-lein. Mae’n amod cystadlu bod rhaid i’r dolenni hyn fod yn fyw, a pharhau yn fyw, tan ddiwedd Mawrth 2020. Os gwelwch yn dda sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau sydd eu hangen. Gall methu â gwneud hyn arwain at waharddiad

 • lwytho gwaith radio a theledu i fyny i YouTube, a chynnwys y ddolen, neu ddarparu dolen i wefan lle gellir gwylio neu wrando ar y gwaith. Mae’n amod cystadlu bod y dolenni hyn yn fyw, ac yn parhau’n fyw, tan ddiwedd Mawrth 20120. Os gwelwch yn dda sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau sydd eu hangen. Gall methu â gwneud hyn arwain at waharddiad

 • gyflwyno un cais yn unig ar gyfer y categori hwn

 • ddarparu datganiad cefnogi (mwyafswm 300 gair), yn esbonio’ch gwaith a sut fe’i cafwyd/gynhyrchwyd

 

Bydd y beirniaid yn chwilio am:

 • ohebu, sylwebaeth a chyflwyno o ansawdd uchel sy’n arddangos dealltwriaeth o’r gynulleidfa darged.

 • wybodaeth o, mewnwelediad i a dadansoddiad o’r maes arbenigol

 • gryfder cyfweliadau

 • ddefnydd o ystod o blatfformau amlgyfrwng a graffeg i fwyhau a datblygu’r stori

 • straeon sy’n darparu craffu ar benderfyniadau a gymerwyd sy’n effeithio’r gymuned ond sydd ddim yn cael eu rhannu yn y cyfryngau prif ffrwd (Gohebyddion Democratiaeth Leol)

 • waith sydd yn unigryw i’r teitl

 • ddatgeliadau, ymgyrchoedd a newyddiaduriaeth ymchwiliol

 • fewnwelediad, dadansoddiad, neu archwiliad o gyd-destun y straeon

 • newyddiaduriaeth sy’n achosi newid neu sy’n cael effaith canfyddadwy (cymdeithasol, gwleidyddol, corfforaethol, trefniadol), ynghyd â thystiolaeth o’r newid hyn

 • sain atmosfferig (radio)

 • arddull ysgrifennu /cyflwyniad

 • adeiladwaith a strwythur stori

 • ddefnydd da o ddyfyniadau/clipiau

 

Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i grybwyll/arddangos gwaith unrhyw gystadleuwyr yn y categori mewn unrhyw achos o gyhoeddusrwydd a marchnata sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth heb dorri unrhyw hawlfraint.

 

Mae penderfyniad y beirniaid yn y categori hwn yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth.

 

SYLWCH: Mae hi’n bwysig eich bod yn cydymffurfio â’r meini prawf hyn gan y gallai methu a gwneud hynny arwain at eich cais yn cael ei wahardd.

Dilynwch ni ar Twitter @W_M_A

E-bostiwch ni wma@spencerdavid.co.uk

Ffôn 07502 575780

 

Elusen y Newyddiadurwyr yw enw gweithredu’r Newspaper Press Fund ac mae’n elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (208215) a’r Alban (SC042405)


© 2018 Gwobrau Cyfryngau Cymru | Adeiladwyd gan Spencer David