Newyddiadurwr Clywedol y Flwyddyn

Noddwyd gan

JC solus #2.jpg

Am y tair stori newyddion radio/clywedol orau, neu un gyfres o dair stori newyddion radio/clywedol ar unrhyw un pwnc, wedi eu darlledu ar y radio neu eu cario fel podlediad clywedol ar wefan newyddion neu lwyfan ar-lein rhwng 1 Hydref 2020 a 30 Medi 2021.

 

Rhaid i waith a gyflwynwyd fod wedi ei gynhyrchu yng Nghymru, ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru.

 

Rhaid i chi:

 • ddarparu ffeil MP3, neu lwytho eich ceisiadau i fyny i YouTube a chynnwys y ddolen, neu ddarparu dolen i wefan lle gellir gwrando ar eich gwaith. Mae’n amod cystadlu bod y dolenni hyn yn fyw, ac yn parhau’n fyw, tan ddiwedd Mawrth 2022. Os gwelwch yn dda sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau sydd eu hangen. Gall methu â gwneud hyn arwain at waharddiad

 • gyflwyno un cais yn unig yn cynnwys tair stori glywedol/podlediad clywedol ar gyfer y categori hwn

 • ddarparu datganiad cefnogol (mwyafswm 300 gair), yn egluro eich gwaith a sut fe’i cafwyd/cynhyrchwyd.

 

Bydd y beirniaid yn chwilio am:

 • ansawdd cyffredinol o ran dyfnder ac ehangder y casglu newyddion a gohebu

 • straeon sy’n goleuo gwrandawyr ac yn darparu atebion

 • waith sy’n unigryw i’r teitl

 • ddatgeliadau, ymgyrchoedd a newyddiaduriaeth ymchwiliol

 • fewnwelediad, dadansoddiad, neu archwiliad o gyd-destun y straeon

 • newyddiaduriaeth sy’n achosi newid neu sy’n cael effaith canfyddadwy (cymdeithasol, gwleidyddol, corfforaethol, trefniadol), ynghyd â thystiolaeth o’r newid hyn

 • dystiolaeth o waith a wnaethpwyd i gael y stori - nifer y ffynonellau a ddefnyddiwyd

 • wreiddioldeb a chreadigrwydd - e.e. straeon sy’n archwilio safbwyntiau newydd ar bynciau cyfarwydd

 • arddull y cyflwyno, y defnydd o iaith

 • adeiladwaith a strwythur y stori - eglurder cyflwyno’r stori, dechreuad sy’n cymell

 • y gallu i ddistyllu a chyflwyno pynciau cymhleth mewn ffordd ddealladwy a hygyrch

 • gywirdeb, tegwch a chydbwysedd gohebu

 • ansawdd cynnwys clywadwy, sain atmosfferig

 

Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i grybwyll/arddangos gwaith unrhyw gystadleuwyr yn y categori mewn unrhyw achos o gyhoeddusrwydd a marchnata sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth heb dorri unrhyw hawlfraint.

 

Mae penderfyniad y beirniaid yn y categori hwn yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth.

 

SYLWCH: Mae hi’n bwysig eich bod yn cydymffurfio â’r meini prawf hyn gan y gallai methu a gwneud hynny arwain at eich cais yn cael ei wahardd.