Newyddiadurwr Gwleidyddol y Flwyddyn

Am y tair stori wleidyddol orau, neu un gyfres o straeon gwleidyddol, a ymddangosodd mewn print, ar-lein neu a ddarlledwyd rhwng 1 Hydref 2020 a 30 Medi 2021.  Ni ddylai unrhyw gyfres a gyflwynir fod yn fwy na thair erthygl.

 

Rhaid i waith a gyflwynwyd fod wedi ei gynhyrchu yng Nghymru ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru.

 

Rhaid i chi:

 • gyflwyno tair stori a ymddangosodd mewn print fel PDFs o’r dudalen yr ymddangoson nhw arni

 • ddarparu dolenni ar gyfer straeon ar-lein. Mae’n amod cystadlu bod y dolenni hyn yn fyw, ac yn parhau’n fyw, tan ddiwedd Mawrth 2022. Os gwelwch yn dda sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau sydd eu hangen. Gall methu â gwneud hyn arwain at waharddiad

 • lwytho gwaith radio a theledu i fyny i YouTube, a chynnwys y ddolen, neu ddarparu dolen i wefan lle gellir gwylio’r gwaith neu wrando arno. Mae’n amod cystadlu bod y dolenni hyn yn fyw, ac yn parhau’n fyw, tan ddiwedd Mawrth 2022. Os gwelwch yn dda sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau sydd eu hangen. Gall methu â gwneud hyn arwain at waharddiad

 • gyflwyno un cais yn unig ar gyfer y categori hwn

 • ddarparu datganiad cefnogi (mwyafswm 300 gair), yn esbonio’ch gwaith a sut fe’i cafwyd/gynhyrchwyd

 

Bydd y beirniaid yn chwilio am:

 • gynnwys - cydbwysedd yr ohebu, cywirdeb a thegwch, ennyn diddordeb y darllenydd/gwrandäwr/gwyliwr

 • arddull -  defnydd o iaith, dechreuad sy’n cymell, defnydd effeithiol o hanesion a dyfyniadau

 • strwythur - eglurder y cyflwyniad

 • ddefnydd o ystod o blatfformau amlgyfrwng a graffeg i fwyhau a datblygu’r stori

 • arloesi - a yw straeon yn amlygu straeon neu bynciau sy’n cael eu tan-ohebu, neu’n archwilio safbwyntiau newydd ar bynciau cyfarwydd

 • waith sy’n unigryw i’r teitl

 • ddatgeliadau, ymgyrchoedd a newyddiaduriaeth ymchwiliol

 • fewnwelediad, dadansoddiad, neu archwiliad o gyd-destun y straeon

 • newyddiaduriaeth sy’n achosi newid neu sy’n cael effaith canfyddadwy (cymdeithasol, gwleidyddol, corfforaethol, trefniadol), ynghyd â thystiolaeth o’r newid hyn

 • ansawdd a dyfnder ymchwil a dadansoddiad

 • ddyfnder dealltwriaeth wleidyddol

 

Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i grybwyll/arddangos gwaith unrhyw gystadleuwyr yn y categori mewn unrhyw achos o gyhoeddusrwydd a marchnata sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth heb dorri unrhyw hawlfraint.

 

Mae penderfyniad y beirniaid yn y categori hwn yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth.

 

SYLWCH: Mae hi’n bwysig eich bod yn cydymffurfio â’r meini prawf hyn gan y gallai methu a gwneud hynny arwain at eich cais yn cael ei wahardd.