Awdur Nodwedd y Flwyddyn

Noddwyd gan

S4C.png

Am y tair erthygl nodwedd orau a gyhoeddwyd mewn print neu ar-lein rhwng 1 Hydref 2020 a 30 Medi 2021 sy’n dathlu sgiliau newyddiadurol da, boed yn ymwneud â newyddion neu erthyglau nodwedd cyffredinol.

 

Rhaid i waith a gyflwynwyd fod wedi ei gynhyrchu yng Nghymru, ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru.

 

Rhaid i chi:

 • gyflwyno tair erthygl nodwedd ar wahân neu gyfres unigol wedi ei chynllunio o dair erthygl nodwedd

 • gyflwyno erthyglau nodwedd a ymddangosodd mewn print fel PDFs o’r tudalennau yr ymddangoson nhw arnynt

 • ddarparu dolenni ar gyfer erthyglau nodwedd ar-lein. Mae’n amod cystadlu bod y dolenni hyn yn fyw, ac yn parhau’n fyw, tan ddiwedd Mawrth 2022. Os gwelwch yn dda sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau sydd eu hangen. Gall methu â gwneud hyn arwain at waharddiad

 • gyflwyno un cais yn unig ar gyfer y categori hwn

 • ddarparu datganiad cefnogol (mwyafswm 300 gair), yn esbonio’ch gwaith a sut fe’i cafwyd/gynhyrchwyd.

 

Bydd y beirniaid yn chwilio am:

 • ragoriaeth mewn sgiliau ysgrifennu newyddiadurol boed yn yr amgylchedd newyddion neu beidio

 • uchelgais newyddiadurol - mynd y tu hwnt i’r dyddiadur i ddod o hyd i nodwedd dda

 • arddull - defnydd o iaith, dechrau sy’n cymell, defnydd effeithiol o hanesion a dyfyniadau

 • strwythur - eglurder cyflwyno, p’un ai yw’r nodwedd yn distyllio ac yn cyflwyno pynciau cymhleth mewn ffordd ddealladwy a chyraeddadwy

 • ddyfeisgarwch - a yw straeon yn tynnu sylw at straeon neu broblemau nad ydynt wedi eu hadrodd, neu archwilio safbwyntiau newydd ar bynciau cyfarwydd

 • ddewis o bobl a gafodd gyfweliad

 • dystiolaeth o ymchwil

 

Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i grybwyll/arddangos gwaith unrhyw gystadleuwyr yn y categori mewn unrhyw achos o gyhoeddusrwydd a marchnata sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth heb dorri unrhyw hawlfraint.

 

Mae penderfyniad y beirniaid yn y categori hwn yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth.

 

SYLWCH: Mae hi’n bwysig eich bod yn cydymffurfio â’r meini prawf hyn gan y gallai methu a gwneud hynny arwain at eich cais yn cael ei wahardd.