ITV Cymru Wales.jpg

Am y gohebu gorau ar faterion cymunedol lleol gan unigolyn annibynnol; allfa brint neu ar-lein; menter gymunedol; ond yn EITHRIO Gohebwyr Democratiaeth Leol. Os gwelwch yn dda noder dylid cyflwyno ceisiadau gan Ohebwyr Democratiaeth Leol yn y categori Newyddiadurwr Arbenigol.

 

Rhaid i geisiadau ar gyfer y categori hwn fod o brint, radio, teledu neu safleoedd ar-lein a gynhelir gan gymunedau a grwpiau lleol i ddarparu gwasanaeth i’r gymuned y darperir ar ei chyfer. Rhaid iddynt fod yn hollol annibynnol a heb eu cefnogi gan unrhyw fenter fasnachol fawr.

 

Rhaid i waith a gyflwynwyd fod wedi ei gynhyrchu yng Nghymru, ar gyfer cynulleidfa yng Nghymru.

 

Rhaid i gyhoeddiadau neu ddarparwyr:

 • gyflwyno tri rhifyn, rhaglen neu argraffiad (print neu ar-lein) nad ydynt yn olynol, a gynhyrchwyd rhwng 1 Hydref 2018 a 30 Medi 2019

 • gyflwyno eu gwaith naill ai fel PDF neu ddolenni gwe, neu ddolenni i’w gwefan/deunydd. Mae’n amod cystadlu bod rhaid i ddolenni fod yn fyw, a pharhau’n fyw, tan ddiwedd mis Mawrth 2020. Os gwelwch yn dda sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau angenrheidiol. Gallwch gael eich diarddel os na wnewch chi hyn

 • esbonio mewn 300 gair sut maen nhw’n mynd ati i ohebu ar yr hyn sy’n digwydd yn eu cymuned.

 

Rhaid i unigolion:

 • gyflwyno tair stori a gynhyrchwyd rhwng 1 Hydref 2018 a 30 Medi 2019

 • gyflwyno eu gwaith naill ai fel PDF neu ddolenni gwe, neu ddolenni i’w gwefan/deunydd. Mae’n amod cystadlu bod rhaid i ddolenni fod yn fyw, a pharhau’n fyw tan ddiwedd Mawrth 2020. Sicrhewch eich bod yn darparu unrhyw gyfrineiriau angenrheidiol. Gallwch gael eich diarddel os na wnewch chi hyn

 • esbonio mewn 300 gair sut maen nhw’n mynd ati i ohebu ar yr hyn sy’n digwydd yn eu cymuned

 

Bydd y beirniaid yn chwilio am:

 • straeon sy’n craffu ar benderfyniadau a wnaethpwyd sy’n effeithio ar y gymuned 

 • straeon na roddir sylw iddynt yn y cyfryngau prif ffrwd

 • ansawdd a chywirdeb yr ysgrifennu

 • ryngweithio â’r gynulleidfa

 • ar gyfer cyhoeddiadau ac allfeydd - gwerthoedd golygyddol a chynhyrchu uchel, hawdd eu defnyddio, a’r dyluniad

 

Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i grybwyll/arddangos gwaith unrhyw gystadleuwyr yn y categori mewn unrhyw achos o gyhoeddusrwydd a marchnata sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth heb dorri unrhyw hawlfraint.

 

Mae penderfyniad y beirniaid yn y categori hwn yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth.

 

SYLWCH: Mae hi’n bwysig eich bod yn cydymffurfio â’r meini prawf hyn gan y gallai methu a gwneud hynny arwain at eich cais yn cael ei wahardd.