BEIRNIAID

Mae Gwobrau Cyfryngau Cymru yn cael eu beirniadu gan uwch-newyddiadurwyr uchel eu parch, sy'n gwbl annibynnol o drefnwyr y Gwobrau ac Elusen y Newyddiadurwyr.

Hoffai’r trefnwyr ddiolch o galon iddynt i gyd am eu hamser a’u hymroddiad.

Jonathan Grun

Cadeirydd - Golygydd emeritws, Press Association

 

Allaina Kilby

Mae Allaina yn ddarlithydd mewn newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae hi’n Gyfarwyddwr Rhaglen Israddedigion ar gyfer y radd Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu. Mae Allaina yn dysgu amrywiaeth o fodiwlau mewn newyddiaduraeth sy’n rhoi’r sgiliau i fyfyrwyr ddeall y dadleuon a’r egwyddorion damcaniaethol sy’n tanategu newyddiaduraeth. Mae hi hefyd yn dysgu sgiliau newyddiaduraeth ymarferol i fyfyrwyr, yn cynnwys ysgrifennu newyddion ac erthyglau nodwedd, a thechnegau casglu newyddion digidol.   

Barry Jones

Cyfarwyddwr cwmni hyfforddi ac ymgynghori BMJ Media yn dilyn 40 mlynedd fel newyddiadurwr teledu, radio a phapurau newydd gan gynnwys North Wales Weekly News, Liverpool Daily Post, ITV a BBC

 

David Thomas

Darlledwr a hyfforddwr

 

Elis Owen

Cyn-gyfarwyddwr cenedlaethol, ITV Wales, pennaeth comisiynu BBC Cymru

 

Emma Hoskyns

Golygydd newyddion, ITN           

 

Emma Meese

Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, Prifysgol Caerdydd        

 

Geoff Mayor

Cyn golygydd lluniau, Central Television a Carlton Television; cynrychiolodd Daily Mirror, Scottish Daily Record a’r Sunday Mirror yn yr Unol Daleithiau

Glenn Edwards

Cyn Ffotograffydd Gwasg y Flwyddyn yn y Deyrnas Unedig a chyfrannwr rheolaidd i The Independent a’r Independent on Sunday gyda 25 blwyddyn o brofiad yn darparu comisiynau ar gyfer papurau newydd, cylchgronau a Sefydliadau Anllywodraethol

Glyn Mon Hughes

Newyddiadurwr, cerddor ac athro llawrydd. Cyn uwch ddarlithydd yn newyddiaduraeth ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl. Gweithiodd ar gyfer y BBC, ystod o bapurau newydd ac yng Nghysylltiadau Cyhoeddus

 

Gwenno Ffrancon

Pennaeth adran Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe

 

Jill Palmer

Cyn-ohebydd meddygol, Daily Mirror     

 

Joe Towns

Darlithydd yn Ysgol Chwaraeon Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Yn gynt gyda BBC Sport, Sky Sports, IMG, Eurosport a’r South Wales Evening Post

 

John Crowley

Newyddiadurwr am 20 mlynedd sydd wedi gweithio i The Daily Telegraph, The Daily Mail a The Wall Street Journal. Rŵan yn gweithio fel newyddiadurwr llawrydd

John Curzon

Bu John yn gweithio yn newyddiaduriaeth am 50 mlynedd, yn cychwyn yn y Western Mail cyn symud i BBC Cymru Wales lle'r oedd yn olygydd newyddion teledu a radio iaith Saesneg, cyn ymuno â HTV lle'r oedd yn olygydd newyddion. Symudodd i Avid Technology gan deithio ledled y byd yn cyflwyno newyddiadurwyr i dechnoleg newydd cyn mynd i Ysgol Newyddiaduriaeth Bryste ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr ble mae’n gweithio fel uwch ddarlithydd mewn newyddiaduriaeth darlledu

 

John Williams

Cyn-bennaeth cyfathrebu, Undeb Rygbi Cymru, cyn-bennaeth newyddion, ITV Wales

 

Laura Watts

Watts Where Media, darlledwr a chynhyrchydd, Red Dragon, BBC Sport

 

Nadene Ghouri 

Newyddiadurwraig lawrydd, awdur a darlledwraig; cyn-ohebyddr BBC ac Al Jazeera English

Nicole Garnon

Treuliodd Nicole Garnon, cyn-olygydd i’r South Wales Argus a’i bapurau newydd wythnosol cysylltiedig, dros 30 mlynedd yn gweithio i’r papur. Wedi cychwyn drwy hyfforddi yn y swyddfa yng Nglyn Ebwy, aeth Nicole i weithio am gyfnod byr ar y Western Mail.

 

Fe ddychwelodd i’r Argus fel gohebydd iechyd, rôl a fu ganddi am nifer o flynyddoedd cyn symud ymlaen i’r ddesg newyddion fel dirprwy ac yna fel golygydd newyddion. Wedyn dyrchafwyd y fam i ddau i rôl golygydd cynorthwyol, ac yna rôl ddirprwy ac yn fwyaf diweddar golygydd y papur dyddiol, cyn iddi adael y swydd y llynedd. Bu Nicole yn gweithio’n agos gyda’r NCTJ fel aelod o’r bwrdd achredu.

Paul Bishop

Hyfforddodd Paul Bishop fel newyddiadurwr gyda’r Monmouthshire Free Press cyn ymuno â’r South Wales Argus fel gohebydd newyddion. Fe symudodd i Celtic Newspapers ym Merthyr ble daeth yn Brif Is-olygydd. Cafodd ei rôl gyntaf fel golygydd gyda’r Gwent Gazette ac yna aeth yn ei flaen i olygu cyfres flaenllaw’r grŵp o bapurau newydd, y Merthyr Express. Wedi symud i fyd cysylltiadau cyhoeddus, bu’n gweithio fel Rheolwr Cyfathrebu i Ddŵr Cymru, fel Pennaeth Cyfathrebu Mewnol i Hyder PLC a Phennaeth Cyfathrebu Corfforaethol i Western Power Distribution – rôl a fu ganddo tan iddo ymddeol yn 2019.

                               

Paul Calverley

Cyn cynhyrchydd gweithredol yn Channel 4, Channel 5, ITV ac S4C a chynhyrchydd ar Cook Report ITV

 

Peter Brookes

Cyn golygydd newyddion TVam, Central ITV a Meridian TV. Golygydd newyddion nos y papur newydd Today ac yn ddiweddar cyfarwyddwr rheoli Manchester United TV

Peter Johnson

Mae gyrfa Peter Johnson yn rhychwantu bron i hanner canrif mewn papurau newydd, radio a theledu. Mae’n fwyaf adnabyddus fel cyflwynydd llawrydd hirdymor rhaglen newyddion brecwast BBC Wales, Good Morning Wales. Ochr yn ochr â hynny, roedd yn un o’r wynebau mwyaf cyfarwydd ar gynnyrch materion cyfoes y BBC, yn cyflwyno Eye on Wales, sydd wedi ennill gwobrau, ac yn gohebu ar gyfer y rhaglenni teledu Wales Today a Week In Week Out. Fe hyfforddodd ar bapurau newydd Thomson yn nyddiau metel poeth ac fe ymddeolodd yn ddiweddar mewn oes gyfan gwbl ddigidol. 

Richard Savill

Cyn-ohebydd Iwerddon a Gorllewin Lloegr, Daily Telegraph

 

Robert Campbell

Darlithydd ac ymchwilydd newyddiaduriaeth Prifysgol De Cymru a cyn is-olygydd ar deitlau  rhanbarthol a chenedlaethol. Canmoliaeth uchel yng nghategori colofnydd y flwyddyn yng Ngwobrwyon Prydeinig y Wasg Ranbarthol 2017 am ei waith ar y Western Daily Press

Robin Elias

Ymddeolodd Robin Elias yn ddiweddar fel Rheolwr Olygydd ITV News. Bu’n gweithio yn ITN am dros 35 mlynedd, yn sgriptiwr, yn gynhyrchydd ac yn olygydd rhaglenni. Ymysg uchafbwyntiau ei yrfa mae golygu rhaglenni ar ddiwrnod marwolaeth Tywysoges Cymru, ac ar ymosodiadau 9/11 ar Efrog Newydd a Washington. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn cynyddu amrywiaeth ar draws ystafelloedd newyddion y DU. Ar ei ymddeoliad, fe dderbyniodd wobr RTS am Gyfraniad Rhagorol i newyddion teledu. Bellach mae’n Gadeirydd y Sefydliad er Diogelwch Newyddion Rhyngwladol.

Robin Roberts

Ar ôl dechrau a hyfforddi fel gohebydd wythnosol yn Ne Cymru, ymunodd Robin â’r Western Mail a datblygu’r tudalennau chwaraeon modur a moduro yn seiliedig ar y sector moduro a manwerthu ar hyd a lled Cymru. Aeth yn ei flaen i sefydlu’r unig asiantaeth newyddion a gwefan arbennig ar gyfer moduro yng Nghymru, ar yr un pryd ag adrodd ar sioeau moduro rhyngwladol a newyddion y diwydiant yng Nghymru ar gyfer cyhoeddiadau rhyngwladol gyda chyfnodau fel sylwebydd ar y radio ar gyfer newyddion yn torri am foduro.

Shirley Lewis

Darlithydd newyddiaduraeth a ddarlledir, cyn-bennaeth Swyddfa Sky News Northern

 

Spencer Feeny

40 mlynedd o brofiad yn y wasg ranbarthol Brydeinig, gan gynnwys fel golygydd y Llanelli Star, The Citizen yng Nghaerloyw, y South Wales Evening Post yn Abertawe, yn ogystal â swyddi golygyddol uwch  ar The Sentinel (Stoke on Trent) a’r Express & Echo (Exeter). Gwasanaethodd ar y Comisiwn Cwynion Gwasg, a chynrychiolodd papurau newydd Cymru yn Ymchwiliad Leveson

 

Tim Gordon

Cyn golygydd South Wales Echo, WalesOnline, Wales On Sunday a golygydd nos y Western Mail. Gweithiodd ar y ddesg newyddion a rhaglenni materion defnyddwyr ar gyfer ITV Cymru. Ar hyn o bryd yn bennaeth cyfathrebu a materion allanol yng Nghyngor Caerdydd

Tweli Griffiths

Cyn gohebydd a chynhyrchydd materion cyfoes sydd wedi ennill gwobrwyon